Publicador de continguts

Oficina de prestacions

Equip específic que facilita la gestió i tramitació de les prestacions econòmiques en aquells expedients que responen al protocol “persones i famílies amb necessitats econòmiques”. La insuficiència d’ingressos determina un perfil de demanda concreta de contenció i/o suport econòmic puntual o temporal recurrent i específic que volem atendre de manera ràpida.


Serveis que presta

  • Accés a les prestacions d’urgència social per la cobertura de necessitats bàsiques vitals prèvia valoració de la situació econòmica
  • Igualtat d’accés, en temps i forma, als serveis, recursos i prestacions indistintament del lloc de residència a Palma amb una única porta d’entrada
  • Valoració i tractament professional de les situacions personals en condicions d’igualtat a través de procediments reglamentats comuns per a tots els serveis i centres
  • Informació, assessorament, orientació i derivació

 

L’accés és fa per dues vies:

  1. EPASS 
  2. Centres de serveis socials comunitaris bàsics


Documents adjunts

  • Document referència OFICINA DE PRESTACIONS